ALGEMENE VOORWAARDEN PULSYA CONSULTANCY & COACHING

Art. 1.1. Pulsya is opgericht naar Nederlands recht, met als hoofddoel het uitvoeren of doen uitvoeren van opdrachten op het gebied van coaching en consultancy.
2. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Pulsya aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten.
3. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van Pulsya, maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten .
4. Alle opdrachten van cliënten gelden als uitsluitend aan Pulsya gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van art. 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden uitgesloten.

Aard verbintenis en aansprakelijkheid
Art. 2. 1. Pulsya verplicht zich de overeengekomen opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van haar werkzaamheden.
2. Iedere aansprakelijkheid van Pulsya is beperkt tot het in totaal door Pulsya aan de opdrachtgever in het kader van de betreffende opdracht tot aan het moment, waarop de schade is ontstaan, in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 25.000,00. Pulsya is altijd bereid in overleg een aanvullende verzekering af te sluiten, indien daarop in voorkomende gevallen prijs wordt gesteld.

Uitvoering
Art. 3. 1. De opdrachtgever verbindt zich om de Pulsya de volle gelegenheid te geven tot het bij voortduring kunnen uitvoeren en voltooien van de verstrekte opdracht. Tevens verbindt de opdrachtgever zich om alle gegevens en informatie te verstrekken, alsmede de toegang daartoe, welke noodzakelijk zijn ter uitvoering van de opdracht. Onvolledigheid en of onjuistheid van de gegevens of informatie of het gebrek aan volledige of gedeeltelijke toegang tot de gegevens of informatie komt voor risico van de opdrachtgever.
2. Pulsya zal bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Pulsya is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Pulsya is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de ingeschakelde derden.

Facturering en betaling
Art. 4. 1. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de door Pulsya op het moment van uitvoering van die werkzaamheden gehanteerde uurtarieven. De uurtarieven worden in beginsel aan het begin van ieder kalenderjaar aangepast c.q. geïndexeerd. Een wijziging van de tarieven wordt aan opdrachtgever bekend gemaakt.
2. Daarnaast zullen door Pulsya ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten in rekening worden gebracht.
3. Alle bedragen zijn exclusief BTW. De werkzaamheden worden per maand aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Pulsya behoudt zich het recht voor om een redelijk voorschot te vragen.

Geheimhouding
Art. 5. 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na de beëindiging ervan.
2. Partijen betrachten bij het gebruik van informatie, die hen ter kennis is gekomen uit hoofde van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Art. 6. Toepassing van algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Art. 7. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Pulsya is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Pulsya en de opdrachtgever kennis te nemen. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.

Klachten
Art. 8. De Nederlandse wet kwaliteit klachten geschillen zorg (WKKGZ) is van toepassing op diensten die verleend worden in het kader van hypnotherapie. Klachten worden behandeld door het IHR register. https://www.ihr-register.com/nl/klachten/wet-kwaliteit-klachten-geschillen-zorg-wkkgz/meldingsformulier-wkkgz-klacht/