ALGEMENE VOORWAARDEN PULSYA B.V.   (22-021)

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Toepasselijkheid

Art. 1.1. Pulsya B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, met als hoofddoel het uitvoeren of doen uitvoeren van opdrachten op het gebied van interim management, coaching en hypnotherapie. 

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door Pulsya B.V. aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten.

1.3. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van Pulsya B.V., maar ook ten behoeve van alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust.

1.4.  Alle opdrachten vinden uitsluitend plaats op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW;

1.5 Bij het aanvaarden van opdrachten, wordt  uitdrukkelijk niet beoogd om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW;

1.6 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.

Aard verbintenis en aansprakelijkheid

Art. 2.1. Pulsya B.V. verplicht zich de overeengekomen opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van haar werkzaamheden.

2.2. Iedere aansprakelijkheid van Pulsya B.V. is beperkt tot het in totaal door Pulsya B.V. aan de opdrachtgever in het kader van de betreffende opdracht tot aan het moment, waarop de schade is ontstaan, in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 25.000,00. Pulsya B.V. is altijd bereid in overleg een aanvullende verzekering af te sluiten, indien daarop in voorkomende gevallen prijs wordt gesteld.

Uitvoering

Art. 3.1. De opdrachtgever verbindt zich om de Pulsya B.V. de volle gelegenheid te geven tot het bij voortduring kunnen uitvoeren en voltooien van de verstrekte opdracht. Tevens verbindt de opdrachtgever zich om alle gegevens en informatie te verstrekken, alsmede de toegang daartoe, welke noodzakelijk zijn ter uitvoering van de opdracht. Onvolledigheid en of onjuistheid van de gegevens of informatie of het gebrek aan volledige of gedeeltelijke toegang tot de gegevens of informatie komt voor risico van de opdrachtgever.

3.2. Pulsya B.V. zal bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Pulsya B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Pulsya B.V. is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Facturering en betaling

Art. 4.1. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de door Pulsya B.V. op het moment van uitvoering van die werkzaamheden gehanteerde uurtarieven. De uurtarieven worden in beginsel aan het begin van ieder kalenderjaar aangepast c.q. geïndexeerd.

4.2. Daarnaast zullen door Pulsya B.V. ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten in rekening worden gebracht.

4.3. Alle bedragen zijn exclusief BTW. De werkzaamheden worden per maand aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Pulsya B.V. behoudt zich het recht voor om een redelijk voorschot te vragen. 

4.4  Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Pulsya B.V. is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. Pulsya B.V. zal de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van voornoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De opdrachtgever is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Geheimhouding

Art. 5.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na de beëindiging ervan.

5.2. Partijen betrachten bij het gebruik van informatie, die hen ter kennis is gekomen uit hoofde van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Art. 6. Toepassing van algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Art. 7. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Pulsya B.V. is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Pulsya B.V. en de opdrachtgever kennis te nemen. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.

Klachten

Art. 8. De Nederlandse wet kwaliteit klachten geschillen zorg (WKKGZ) is van toepassing op diensten die verleend worden in het kader van hypnotherapie. Klachten worden behandeld door de Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten.

Geschillencommissie CAT